Новини от сайта

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

Обектно Ориентирано Програмиране със C#

Курсът е с практическа насоченост и е базиран на C#.

Курсът “Увод в програмирането” е началният курс, от който стартира обучението за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Курсът “Увод в алгоритмите и структурите от данни” е сред началните курсове за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

"Преди години хората казваха, че ООП е модерният начин на програмиране. Сега мога да ви кажа, че ООП е единственият начин за програмиране“.  - Светлин Наков

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА

Обучението по предмета има за цел учениците да придобият професионални компетентности за обектно-ориентирани конструкции, като класове и обекти.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

1. Учебното съдържание е  структурирано в раздели  и теми. За всеки раздел  в програмата е определен минимален брой учебни часове. Учителят разпределя броя учебни часове за нови знания, упражнения и оценяване, при спазване изискванията за минимален брой часове по раздели. 

2. Разликата между броя на учебните часове в учебния план и общия минимален брой, предвиден в учебната програма определя резерва часове. Те се разпределят по теми в началото на учебната година от учителя.

РАЗДЕЛИ

  1. Дефиниране на класове
  2. Полета и методи в класовете
  3. Енкапсулация на данни
  4. Статични полета и методи в класовете

ООП е изключителна важна и гъвкава парадигма в компютърното програмиране. Чрез нея, компютърните приложения се представят като съвкупност от обекти, които взаимодействат помежду си, за разлика от традиционното схващане за тях като прост списък с инструкции, които компютърът изпълнява.

Курсът по ООП съдържа теми и уроци, които ще представят основните принципи на обектно-ориентираното програмиране (наследяване, абстракция, капсулация, полиморфизъм), създаване и работа с класове и обекти, предефиниране на оператори и още доста интересни и полезни тоеритични концепции и практически примери. 


Курсът е разделен на две части: 
    1.Част-I-Операционни-системи
    2.Част-II-Вградени-системи
    Целта на първата част на курса е учениците да получат базови познания за операционните системи (ОС). В курса се разглеждат различни въпроси, свързани с идеологията и дизайна на ОС, като: процеси, управление на процес ора и оперативната памет, файлови системи, сигурност и защита на ОС . Особено внимание е отделено на реализацията на LINUX и WINDOWS.

    Целта на втората част на курса е да запознае учениците с принципите на проектиране и изграждане на вградени и управляващи системи. В курсa те ще се научат на принципите на програмиране нa микроконтролери (Arduino Uno) с език от виско ниво,  свързване на сензори и управление на изпълнителни периферни устройства – светодиодни и LCD индикации, електромотори и други. Ще се изграждат преобразувателни електронни схеми за връзка между сензорите, управляваните устройства и микроконтролера. Във тази част на курса ще се разгледа език високо ниво (Processing) за създаване на графични десктоп приложения за управление и мониторинг на електронни системи и комуникацията между компютър-микроконтролер и микроконтролер-микроконтролер. 

Всички уроци и упражнения ще бъдат разгледани с много примери и практически демонстрации на живо с комплекта Arduino Uno и допълнителна периферия.

Курс по Обектно Ориентирано Програмиране

Курс по Информационни технологии 8аг

Курс по Информационни технологии 9в

Курс по Интернет програмиране (ИП)

Курс по програмиране на WEB дизайн

Курс по микропроцесорни системи

Комплексна Производствена Практика (КПС) за 12е клас